Декларация за поверителност относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ

І. Въведение

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашия уебсайт https://avalex.bg/, както и чрез услугите, които предлагаме.
АВА ЛЕКС КОНСУЛТ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събраните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Декларация за поверителност, което означава, че не можете да използвате услугите на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ.

ІІ. Събиране, обработване и съхранение на лични данни

1. Какво са “лични данни”:
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и др. Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашия уебсайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни в него. В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, АВА ЛЕКС КОНСУЛТ може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения, като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти" на нашата уебстраница.
2. Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
2.1 АВА ЛЕКС КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори свързани с дейността й.
2.2 АВА ЛЕКС КОНСУЛТ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. По-специално, като администратор на лични данни, АВА ЛЕКС КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:

 • предприемане по Ваше искане на стъпки за сключване на договор с Вас;
 • изпълнение на задълженията на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ по договор с Вас;
 • изрично получено съгласие от Вас;
 • спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
 • за целите на легитимния интерес на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ.

3. Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни
3.1 Предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги;
3.2 Сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за посредничество за продажба на недвижим имот;
 • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот;
 • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот;
 • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот;

3.3 Провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:

 • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот;
 • Протокол за предоставяне на информация;

3.4 За приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
3.5 За изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ
4.1 По повод осъществяване на основния си предмет на дейност АВА ЛЕКС КОНСУЛТ събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели въвеждаме в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

 • при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;
 • при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;
 • при сключване на договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;
 • за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, ЕГН;
 • за документиране на договорни отношения (чрез сключване на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, договори за наем, договори за гаранция, депозитни споразумения, споразумения, различни видове анекси и др. документи по търговската дейност): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, ЕГН;
 • за целите на счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН.

4.2 АВА ЛЕКС КОНСУЛТ, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

5. Срок за съхранение на Вашите лични данни
АВА ЛЕКС КОНСУЛТ няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, взимаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.
Сроковете, за които съхраняваме Ваши лични данни са:

 • Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година
 • Копия на базата данни (Backup) - до 30 дни
 • Договори по дейността, включително договори за посредничество - 5 години и 6 месеца
 • Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 3 години
 • Записи на входящи телефонни обаждания през контактния център на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ - до 1 месец
 • Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в АВА ЛЕКС КОНСУЛТ - 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по подбор, съответно след изтичане на сроковете за тяхното обжалване

При отпадане на необходимостта от съхранението им, АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

6. Предаване на Вашите лични данни за обработване
АВА ЛЕКС КОНСУЛТ самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.
С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, АВА ЛЕКС КОНСУЛТ има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти.
Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.
АВА ЛЕКС КОНСУЛТ предоставя лични данни на трети страни за изпълнение на договорни задължения, а именно: нотариуси и счетоводни къщи.

ІІІ. Вашите права за защита на личните Ви данни

1. При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

 • да поискате информация за това дали АВА ЛЕКС КОНСУЛТсъхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива - какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен"). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ да изтрие или премахне Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните"). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. За да упражните Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни, може да подадете своите искания по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права в писмена форма на адрес: гр.София, ул.Опълченска 102-104
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр.София, ул.Опълченска 102-104
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на електронна поща: info@avalex.bg /писмото ви трябва да е подписано с електронен подпис/.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви, за да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.
Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

ІV. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

АВА ЛЕКС КОНСУЛТ следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
АВА ЛЕКС КОНСУЛТ прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по интернет. Личните данни се съхраняват на сървър на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ.

V. Защита на личната неприкосновеност на деца

Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за АВА ЛЕКС КОНСУЛТ. Нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.

VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

АВА ЛЕКС КОНСУЛТ може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Информация относно администратора на лични данни:

АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД

 • ЕИК:205764242
 • Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Сливен 21, ап.16
 • Адрес за кореспонденция:гр.София, ул.Опълченска 102-104
 • e-mail: info@avalex.bg
 • Телефон за контакт:0889 202 772; 0888 087 701
Информация относно компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • телефон за контакт: +359 2 915 35 19
 • e-mail: kzld@cpdp.bg
 • уеб сайт: www.cpdp.bg