Oбщи условия за ползване на сайта avalex.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта http://avalex.bg (наричан за краткост „Сайта“) и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 205764242, гр. София, ул. „Сливен“ 21, от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, от друга.
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРЯ НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация: „ АВА ЛЕКС КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 205764242, адрес на управление: гр. София, ул. „Сливен“ 21, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Опълченска“ 102-104, e-mail: info@avalex.bg, телефон: 0889/202772, 0888/087701
(2) Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни:гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2, тел.: 02 915 35 18, e-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите: гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, уеб сайт: www.kzp.bg
Чл. 3. АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД предоставя на Потребителите, чрез сайта http://avalex.bg информация относно дейността и услугите, свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти/оферти/ и осъществяване на сделки с недвижими имоти, както и достъп до публикуваните новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ.
(2) Изображенията в Сайта на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм или фрейминг на елементи.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ върху материалите, така че Потребителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Във връзка с предоставяните услуги АВА ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД обработва лични данни съгласно Декларация за поверителност на личните данни, която е неразделна част от тези Условия /Приложение 1/.
(2) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Декларация за поверителност на личните данни, обявена на сайта http://avalex.bg и в Интернет.
(3) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не изпраща идентифицираща информация на трети лица /освен в случаите изисквани със закон/ и не изисква регистрация за използване на Сайта от Потребителите.
(4) Съгласието за обработка на личните данни на Потребителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Потребителите за извършените промени.
(2) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ си запазва правото да добавя нови услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващи такива или при законодателни промени без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на Потребителите
(3) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Потребителите на Сайта от момента на обявяването им от АВА ЛЕКС КОНСУЛТ и в случай, че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате сайта.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Потребителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент.
(2) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Потребителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
(4) Обявените в Сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.
(5) Поради динамиката и многообразието на предлаганата информация, както и поради факта, че често тя е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност АВА ЛЕКС КОНСУЛТ не поема отговорността за нейната точност и изчерпателност и си запазва правото да подаде на Потребителя коригирана такава при отправено конкретно запитване.
(6) Вие като Потребител се задължавате да предоставяте верни данни при ползване на услугите във връзка с попълването на формите за контакт и с натискането на бутона ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочените телефон и/или електронна поща. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на АВА ЛЕКС КОНСУЛТ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Сайта считано от 01.09.2019 г.